Sicame
PL | EN

Wizja i wartościNasze wartości społeczne
Grupa SICAME od początku rozwija się, szanując wartości społeczne oparte na podstawowych prawach wszystkich pracowników. Teraz, gdy zasięg Grupy obejmuje wiele krajów, Grupa stosuje się do zasad i przepisów zgodnych z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO — International Labour Organisation), zasadami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD — Organisation for Economic Coordination and Development) dotyczącymi korporacji międzynarodowych oraz zasad określonych w ramach globalnego porozumienia opracowanego przez ONZ.

To podejście zostało formalnie przyjęte w roku 2007 na mocy międzynarodowego porozumienia z organizacjami związkowymi, które określa wartości społeczne poważane przez Grupę i jej spółki zależne:

 • podstawowe prawa,
 • równe szanse,
 • wolność wyboru dotycząca zatrudnienia,
 • zakaz zatrudniania dzieci,
 • dialog społeczny,
 • warunki BHP itp.

Oprócz tego Grupa SICAME, jako członek ruchu ETHIC (organizacja skupiająca firmy niezależnie od stopnia rozwoju), jest zobowiązana do przestrzegania następujących zasad:

 • ochrona i promocja etyki w firmie i w relacjach biznesowych,
 • budowa społeczeństwa opartego na rozwoju osobowym i wolnej przedsiębiorczości,
 • promocja przejrzystej ekonomii opartej na inicjatywie i odpowiedzialności indywidualnej,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwej dystrybucji zgromadzonego majątku,
 • wspieranie rozwoju społecznego w spółkach zależnych Grupy,
 • ograniczanie przewidywanych negatywnych skutków globalizacji.


Zrównoważony rozwój

Definicja zrównoważonego rozwoju: odpowiedzialność środowiskowa i społeczna.
Ocena działania firmy pod względem:

 • polityki społecznej (efekty społeczne działania przedsiębiorstwa),
 • polityki ekonomicznej (wyniki gospodarcze),
 • polityki środowiskowej (wpływ na środowisko).

Grupa jako organizacja działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rozwój przemysłu, zwiększenie poziomu konsumpcji i urbanizacji powiązane bezpośrednio z wzrostem demograficznym ma w rezultacie coraz bardziej zauważalny wpływ na środowisko i globalny klimat społeczny charakteryzujący się pogłębianiem ubóstwa i nierówności społecznej. W obliczu głównych zagrożeń wynikających z obecnego trybu rozwoju nowa koncepcja umożliwia osiągnięcie nowej równowagi między człowiekiem i planetą, co należy rozważyć w perspektywie średniookresowej. Tryb rozwoju oparty na integracji sprawiedliwości społecznej, efektywności ekonomicznej i poszanowaniu środowiska: Zrównoważony rozwój.

„Zrównoważony rozwój to metoda rozwoju pozwalająca spełnić wymagania obecnego pokolenia, która nie uniemożliwi przyszłym pokoleniom zaspokojenia ich potrzeb.”

W Grupie SICAME przejawia się to przez zachęcanie spółek zależnych do wprowadzania następujących elementów:

 • system zarządzania BHP umożliwiający ciągłą poprawę warunków pracy pracowników zgodnie z przyjętymi wartościami społecznymi i etycznymi,
 • system zarządzania środowiskowego, który integruje organizację zakładów produkcyjnych w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i przyczynia się do optymalizacji wpływu produktu w okresie eksploatacji.

Te systemy stanowią rozwinięcie zasad dotyczących zapewniania jakości. Dziesięć firm należących do Grupy uzyskało już certyfikat ISO 14001. Naszym celem na kolejne lata jest rozszerzenie tego stylu organizacji na wszystkie spółki zależne.

Szukaj
Grupa Sicame na świecie
mapa
Projekt i wykonanie: Web-Director